Regulamin serwisu internetowego

Serwis internetowy działający pod adresem www.academy.atmosfera.ua/pl prowadzony jest przez Atmosfera Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535576, NIP: 6772384937, REGON: 360337143, o kapitale zakładowym w wysokości 433 400,00 zł w całości opłaconym, zwany dalej Usługodawcą.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pisemnie pod adresem wskazanym powyżej,
- korzystając z adresu poczty elektronicznej – info@atmo-sfera.eu,
- korzystając z funkcjonalności strony internetowej.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 3. SERWIS – strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem www.academy.atmosfera.pl, za pomocą której Usługodawca świadczy usługi prowadzenia kursów i szkoleń znajdujących się aktualnie w ofercie Serwisu.
 4. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odwiedzająca i korzystająca z Serwisu.
 5. KONSUMENT – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usługi przeprowadzania kursów e-learningowych za pomocą Internetu, w tym w szczególności kursu dot. projektowania elektrowni słonecznych. W tym celu Serwis udostępnia Użytkownikom szereg opisanych niżej rozwiązań technicznych.
 7. Użytkownik informowany jest o koszcie dostępu do kursu przed złożeniem zamówienia na dostęp do niego. Serwis umożliwia bezpłatne przeglądanie oferty kursu zawartej na stronie Serwisu..
 8. Dostęp do przeglądania Serwisu jest bezpłatny w ramach jego funkcjonalności. Jednakże w celu skorzystania z pełnej oferty Serwisu tj. w szczególności z możliwości uczestnictwa w kursie, należy wykupić dostęp do kursu zgodnie z cennikiem zawartym na stronie Serwisu.
 9. Serwis nie jest akredytowanym organizatorem szkolenia podstawowego lub przypominającego, w rozumieniu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w zakresie wydania certyfikatu instalatora mikroinstalacji, małej instalacji, której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, ani w zakresie instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii. Serwis ogranicza się jedynie do prowadzenia kursów i szkoleń mających na celu poszerzenie wiedzy Użytkowników pod kątem OZE i nie figuruje w Rejestrze akredytowanych organizatorów szkoleń, który jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z art. 158 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 10. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu i kursów:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
e) program do odczytu plików formatu PDF
f) program do odczytu plików wideo formatu MP4 lub podobnych.

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości swojego funkcjonowania i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg korzystania z jego funkcjonalności i dostępnych w jego ofercie kursów i szkoleń.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
4. Szata graficzna i wszelkie inne elementy podlegające prawu autorskiemu znajdujące się w Serwisie, są własnością Usługodawcy i nie mogą być w żaden sposób powielane lub kopiowane bez jego pisemnej zgody.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów. O wszystkich tego typu wydarzeniach Użytkownicy będą uprzednio informowani stosownym komunikatem zamieszczonym w Serwisie.

§ 3 UDZIAŁ W KURSIE
 1. Informacje o kursach zawarte na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach. Ilość dni określona jest każdorazowo w ofercie kursu. Po upływie tego czasu, dostęp do kursu zostaje zablokowany do czasu wykupienia kolejnego dostępu.
 3. Kurs składa się z modułów tematycznych skupiających się na różnych aspektach danego zagadnienia kursowego. Użytkownik przechodzi je w trybie linearnym po kolei. Każdy moduł kończy się testem. W celu przejścia do następnego modułu, Użytkownik musi uzyskać przynajmniej 80% punktów z testu kończącego poprzedzający moduł. Certyfikat wystawiany jest po zaliczeniu ostatniego modułu i zbiorczego testu na koniec kursu na przynajmniej 80% punktów.
 4. Dokładna treść poszczególnych modułów, ich ilość oraz kryteria oceny itp. określone są zawsze na stronie kursu w Serwisie, do której Użytkownik ma dostęp przed złożeniem zamówienia na dostęp do kursu.
 5. Postęp kursu jest automatycznie zapisywany, a Użytkownik może wrócić do wykonywania kursu w dowolnym momencie. Moduły jak i kurs nie są ograniczone czasowo.
 6. Po ukończeniu kursu Użytkownik otrzymuje certyfikat, który zostaje wygenerowany po uzyskaniu 80% punktów z testu kończącego kurs. Użytkownik ma następnie możliwość pobrania go bezpośrednio ze strony oraz jest on przesyłany na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail.
 7. Wszystkie ceny podawane dla Użytkownika w ramach Serwisu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana w momencie przyjęcia oferty przez Użytkownika jest wiążąca w chwili dokonywania zgłoszenia do uczestnictwa w kursie.
 8. Po dokonaniu zakupu Serwis niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania zakupu, prześle link do kursu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Za pomocą tego linku Użytkownik może uruchomić, a następnie powracać do wykonywania kursu w dowolnym czasie do czasu wygaśnięcia zakupionego dostępu po upływie wykupionego okresu. Okres dostępu jest na bieżąco wskazywany po uruchomieniu kursu.
 9. Wszelkie płatności dokonywane w ramach i za pośrednictwem Serwisu realizowane są tak chyba nie przekazują metody płatności
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do nie udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści kursu i udostępnionych materiałów. Kurs przeznaczony jest wyłącznie do użytku osoby zamawiającej.
 12. Kurs prowadzony jest w języku polskim lub obcym. W przypadku prowadzenia kursu w języku obcym, wszelkie materiały i treść kursu udostępnione zostaną Użytkownikowi wraz ze stosownym tłumaczeniem, w szczególności w przypadku filmów tłumaczenie przyjmie formę napisów.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a nawet odebrania Użytkownikowi dostępu do kursu w sytuacji, gdy podejmuje on działania niezgodne z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek środków.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.
 2. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Z chwilą uzyskania dostępu do kursu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do materiałów i zasobów, zawartych w ramach kursu, w tym w szczególności opracowań tekstowych, plików graficznych, plików PDF, wzorów pism i umów, kalkulatorów, szablonów, nagrań audio i video, udostępnionych Użytkownikowi w ramach kursu, Usługodawca udziela Użytkownikowi na czas określony, uzależniony od okresu trwania dostępu do kursu, niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów zamieszczonych w Serwisie w ten sposób, że może on korzystać z nich na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy PrAut, oraz na następujących:
 • wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, sieci multimedialnej serwerów systemów informatycznych;
 • trwałego lub czasowego utrwalania na wszelkich nośnikach znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy i zwielokrotniania utworu/utworów wszelkimi technikami w całości lub w jakiejkolwiek części;
 1. Niniejszy Regulamin nie prowadzi do przeniesienia prawa własności do powyższych materiałów, a jedynie upoważnia Użytkownika do korzystania z nich, jedynie do celów wskazanych powyżej. Licencja jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie, nieprzenoszalna i nieodpłatna.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w ramach kursu, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.
 3. Z chwilą wygaśnięcia okresu dostępu do kursu, umowa licencji wygasa. Z tą też chwilą Użytkownik traci uprawnienie do wykorzystywania zasobów udostępnionych mu w ramach kursu. Nie stoi to na przeszkodzie wykupieniu przez Użytkownika kolejnego dostępu do kursu.
 4. Licencja w każdym przypadku ma charakter osobisty i nie może być przypisana, przeniesiona lub sublicencjonowana na rzecz innej osoby.
 5. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od zawartej przez strony umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, składając w formie pisemnej drogą elektroniczną stosowne oświadczenie.

§ 5 REKLAMACJE
 1. Obowiązkiem Usługodawcy jest zapewnienie nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Usługodawcę o zaobserwowanych wadach, a także udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy Usługodawcy wskazane na początku Regulaminu.
 3. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma stanowiska Usługodawcy co do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Usługodawca uznał reklamację.
 4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownik może odstąpić od uczestnictwa w kursie przed jego rozpoczęciem w każdym czasie, a po jego rozpoczęciu do czasu ukończenia drugiego modułu, zachowując jednocześnie prawo do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.
 2. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do wysłania drogą elektroniczną na adres email Serwisu lub pisemnie na adres Serwisu podany na początku Regulaminu, oświadczenie w tej sprawie. Serwis niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia oraz zwróci wniesione opłaty nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 3. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
 4. Odstąpienie przez Użytkownika po rozpoczęciu kursu i ukończeniu drugiego modułu nie jest możliwe. Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie kursu przed pływem 14 dni do odstąpienia, a wobec tego trafi prawo do odstąpienia od umowy po ukończeniu drugiego modułu.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników przez Serwis znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą Użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Kursy rozpoczęte przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia kursu.