Договір публічної оферти

Оновлено: 11 квітня 2024
На надання інформаційно-консультаційних послуг та послуг щодо навчання в мережі Інтернет.
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ФОП Лебедєва-Янченко Анни Сергіївни (далі СТОРОНИ 1) укласти договір надання інформаційно-консультаційних послуг в мережі Інтернет представлених на вебсайті https://academy.atmosfera.ua (далі - Вебсайт). Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Клієнт (далі – СТОРОНА 2) в повному обсязі приймає умови та порядок реєстрації на сайті, оплати за необхідності, та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Зареєструватися» на сторінці реєстрації та отримання Клієнтом від СТОРОНИ 1 підтвердження реєстрації в електронному вигляді.
Преамбула.
Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг та послуг щодо інших видів освіти. Зазначений договір є публічним. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційно-консультаційні послуги та послуги щодо навчання в мережі Інтернет, а саме: доступ СТОРОНІ 2 до навчальних онлайн-курсів, та інших матеріалів, що містяться на Вебсайті.СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування шляхом реєстрації на Вебсайті. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови Сторін від використання послуг, що надаються СТОРОНОЮ 1. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.
1. Терміни та визначення.
● Послуги - інформаційно-консультаційні послуги щодо надання доступу до навчальних онлайн-курсів та інших матеріалів, яка міститься на Вебсайті.● Клієнт (СТОРОНА 2) - будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги через інтернет на Вебсайті.● Автоматизована інформаційна система обслуговування- це взаємозв'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про навчальні курси, які надійшли до СТОРОНИ 1 від Клієнтів та розрахунку вартості таких послуг.● Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладена на вебсайті за адресою: https://academy.atmosfera.ua/) адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.● Портал/Вебсайт- вебсторінка в мережі Інтернет за адресою https://academy.atmosfera.ua/.● Рахунок - автоматично створений документ в особистому кабінеті СТОРОНИ 2 на основі обраних курсів. Виплачується через банківські реквізити СТОРОНИ 1 або за допомогою платіжних систем, представлених на Вебсайті.
2. Права та обов'язки сторін.
Обов’язки СТОРОНИ 2:1. Не передавати ні право, ні можливість доступу до наданої інформації третім особам, а також не передавати будь-які матеріали, отримані з Вебсайту. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційно-консультаційних послуг та послуг щодо інших видів навчання та інших матеріалів будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.2. Своєчасно, з моменту розміщення рахунку в особистому кабінеті СТОРОНИ 2 на Порталі, в повному обсязі сплачувати за сертифікат та купівлю курсу та/або надання інформаційно-консультаційних послуг СТОРОНИ 1, якщо це вимагається умовами проходження курсу.3. Надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору.4. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційно-консультаційних послуг та послуг щодо інших видів навчання будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.5. СТОРОНА 2 зобов'язується зберігати конфіденційність і не розголошувати інформацію, яка стосується порталу та роботи компанії третім особам.
Права СТОРОНИ 2:1. Користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1.2. Одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.Обов’язки СТОРОНИ 1:1. Надати СТОРОНІ 2 можливість зареєструвати особистий кабінет на Порталі, самостійно обирати навчальний курс чи інші матеріали, надати доступ до вебпорталу.
Права СТОРОНИ 1:1. Перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору.2. У разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень.3. Відмовити СТОРОНІ 2 в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення СТОРОНОЮ 2 Умов договору.4. Залучати до надання послуг за Договором третіх осіб.
3. Порядок розрахунків.
1. Вартість проходження навчальних курсів, отримання інформаційно-консультаційних та навчальних послуг вказана на Порталі окремо для кожної з послуг, що надає СТОРОНА 1.2. Вказана вартість може бути змінена СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі на розсуд СТОРОНИ 1 шляхом повідомлення про це СТОРОНІ 2 у порядку, визначеному п.2 Розділу 4 цього Договору.3. Оплата здійснюється у формі 100% передоплати шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок СТОРОНИ 1 або за допомогою платіжних систем, представлених на сайті.4. СТОРОНА 2 зобов'язується підписати акт виконаних робіт протягом трьох днів з моменту отримання акта від СТОРОНИ 1.5. Якщо СТОРОНА 2 не підписує акт протягом зазначеного періоду, то СТОРОНА 1 залишає за собою право закрити доступ до Послуг за цим Договором.6. У випадку порушення СТОРОНОЮ 2 правил користування сайтом та умов цього Договору, що передбачає позбавлення СТОРОНИ 2 права доступу до матеріалів сайту та/або розірвання цього Договору, оплата не повертається.
4. Строк дії договору та порядок розірвання.
1. Цей Договір укладено на невизначений строк. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однією зі сторін своїх обов`язків.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови цього Договору в будь-який час. Всі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору набирають чинності з моменту повідомлення СТОРОНИ 2 шляхом опублікування нової редакції Договору на Порталі.
5. Відповідальність сторін.
1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2 сплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.3. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання Послуг за цим Договором.4. Для поновлення надання послуг, СТОРОНА 2 повинна сплатити винагороду та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 поновити надання послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення надання послуг СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.5. Усі скарги та претензії, які виникають у будь-якому відношенні до послуг, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1, приймаються та розглядаються Сторонами. У випадку, якщо після розгляду скарг та претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною щодо якості надання послуг, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості надання послуг згідно з цим Договором, та відшкодовує повну вартість послуги клієнту.
6. Форс-мажор.
1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.3. Настання форс-мажору має бути підтверджено довідкою з Торгово-промислової палати України.
7. Персональні данні та умови конфіденційності.
1. Беручи до уваги те, що при укладанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі – «ПД») фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, приймаючи умови цього Договору:підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних (далі по тексту ПД) СТОРІН даного Договору;підтверджують що проінформовані про свої права (згідно Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між СТОРОНАМИ.Збір та обробка Персональних даних СТОРОНИ 2 у зв’язку з використанням Вебсайту відбувається відповідно до Положенням про конфіденційність, що розміщується на Вебсайті та Закону України “Про захист персональних даних”.2. СТОРОНА 1 зобов'язується не розголошувати отримані від СТОРОНИ 2 Персональні дані та дотримуватись вимог Закону України “Про захист персональних даних”.3. Не вважається порушенням:надання СТОРОНОЮ 1 Персональних даних СТОРОНИ 2 та відповідної інформації третім особам, що діють на підставі Договору зі СТОРОНОЮ 1 для виконання договірних зобов'язань перед СТОРОНОЮ 2;надання інформації, відповідно до обґрунтованих та застосованих вимог чинного законодавства України.Вебсайт може використовувати файли «cookie» та інші технології, щоб здійснювати контроль за використанням послуг СТОРОНИ 1. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Вебсайту і підвищення якості надання послуг. На Вебсайті може відбуватися автоматична фіксація відомостей (включаючи URL, IP-адреса, тип браузера, мова, дата і час запиту) про кожного відвідувача Вебсайту. СТОРОНА 2 може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Вебсайту або відключити файли «cookie», але в цьому випадку не всі функції і сервіси в складі Вебсайту можуть працювати правильно.4.Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку СТОРОНА 1 може отримати про СТОРОНУ 2 під час перебування останньою на Вебсайті і використання Вебсайту. 5. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.6. СТОРОНА 1 вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних СТОРОНИ 2 від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.
8. Права інтелектуальної власності.
1. Будь-які матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Вебсайті захищені авторським правом.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких СТОРОНА 2 отримала в зв'язку з одержанням нею послуг за цим Договором, в повному обсязі належать СТОРОНІ 1 та/або іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.3. СТОРОНІ 2 забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану СТОРОНОЮ 1 в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.4. Послуги надаються для особистого використання СТОРОНОЮ 2. Забороняється передавати контент третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу СТОРОНИ 1 та/або інших правовласників.
9. Інші положення.
1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі за посиланням https://academy.atmosfera.ua/. Договір набирає чинності для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Порталі СТОРОНИ 1, для СТОРОНИ 2 - з моменту його акцептування шляхом реєстрації на Порталі.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла шістнадцяти років.3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.5. Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його складанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір може вирішуватись в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.6. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2 та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.7. Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть оголошені недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та показувати наміри сторін.8. База даних, що формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.9. Цей Договір укладається на невизначений строк та може бути розірваний будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку.10. В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати Послуг СТОРОНА 2 не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що втратив чинність. Вказане положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому.11. Паперові копії електронних документів можуть виготовлятися на вимогу однієї з Сторін та за їх рахунок, протягом 20 робочих днів з моменту отримання запиту в формі визначеній цим Договором.12. Цей Договір складено українською мовою.
РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ 1:ФОП Лебедєва-Янченко Анна СергіївнаУкраїна, 02096, місто Київ, вулиця Вереснева, будинок 10/14, квартира 38Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНКМФО 322001РНОКПП 21133352IBAN UA473220010000026005340078554